Konsumentupplysning till Fi:s väljare

Jag har aldrig röstat på Feministiskt initiativ och till skillnad från många andra har jag aldrig tänkt göra det heller. Men som en liten konsumentupplysning för er som någon gång funderat på att rösta på Fi kan jag inte låta bli att redovisa hur de röstade förra veckan, när vi röstade om ett inspel till EU-kommissionens arbetsprogram för nästa år. Det handlar alltså om vilka prioriteringar EU-kommissionen ska göra det kommande året.

I Europavalet 2014 gick Feministiskt initiativ till val som ett rebelliskt, EU-kritiskt alternativ till de etablerade partierna. I partiets Europavalplattform stod det bland annat att Fi skulle verka för ”en värld utan gränser” och att partiet ”är kritiska till Lissabonfördraget, eftersom det innebär stora maktöverföringar till EU och förstärker utvecklingen av EU till en statsbildning”. Men Fi har helt klart inte levt upp till dessa vallöften.

Jag blev faktiskt förvånad när jag såg att Soraya Post röstade emot sin egen grupp i en skrivning om att eliminera handelshinder och motverka orättfärdig protektionism. Den gränslösa värld som Feministiskt initiativ säger sig arbeta för verkar bara finnas på pappret. I den verkliga världen har partiet uppenbarligen ingenting emot gränskontroller och regler som diskriminerar och försvårar för handel och företagande över gränserna.

Än mer förvånad blev jag när jag såg att partiet röstat för att ge EU beskattningsrätt. En av de stora striderna i Europaparlamentet den här mandatperioden handlar om EU ska få egen beskattningsrätt eller inte. Det vore ett ingrepp mot svenska folkets suveräna rätt att själva besluta om sina skatter. Beskattningsrätt till EU kräver att alla länder säger ja och skulle innebära att betydande makt överförs till EU jämfört med idag. Med beskattningsrätt kan en majoritet i EU besluta att ta ut hur mycket skatt som helst och använda pengarna till det som majoriteten bestämmer. Det är en kraftig utbyggnad av den makt som redan finns i Lissabonfördraget, som Feministiskt initiativ säger sig vara kritiska till med motiveringen att det för över för mycket makt till EU.

Fi:s ledamot röstade dessutom för att EU ska tvinga på medlemsstaterna minimilöner. Minimilöner strider mot den svenska arbetsmarknadsmodellen där löner bestäms i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och utan politisk inblandning. Modellen har tjänat Sverige väl och det är svårt att se några fördelar med en mer politiskt styrd lönebildning.

Efter bara ett år i Europaparlamentet verkar Feministiskt initiativ ha ändrat kurs. I ord säger man kanske det samma på hemmaplan, men i handling är Fi ett av de mest federalistiska partierna i Sverige. Får Feministiskt initiativ bestämma ska EU:s makt inte längre begränsas utan utökas och världen inte bli mer gränslös utan mindre. Det verkar som att det rebelliska alternativet har drabbats av den unkna maktsjukan. När Feministiskt initiativ nu är med och bestämmer i Europa vill man att alla beslut ska fattas i Europaparlamentet. Jag är ledsen att behöva säga det, men någonstans blir jag inte förvånad.

Nu kan EU:s nya och starka investeringsskydd bara bli bättre

I dag presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ett nytt investeringsskyddskapitel till EU:s frihandelsavtal. Detta är i grunden ett rätt bra förslag som visar att EU befäster principerna om lag och ordning, där varken USA eller EU:s medlemsstater kan bete sig hur som helst gentemot investerare. Ingen står över lagen, inte ens stater. Det här är ett förslag som förhindrar att handelspolitiken drivs av den starkes rätt. Så sammantaget är jag ganska nöjd.

Förslaget är en tydlig fortsättning på handelskommissionär Malmströms “concept paper” från maj i år. Den fokuserar på öppenhet och ansvarsutkrävande, utan att undergräva själva investeringskyddet. De materiella aspekterna av investeringsskydd är fortsatt starka. De nödvändiga begreppen rättvis och skälig behandling (fair and equitable treatment), förnekande av rättvisa, brott mot ett korrekt rättsförfarande, diskriminering och maktmissbruk är alla där. På så sätt är förslaget en språngbräda mot de fortsatta förhandlingarna med våra handelspartner, och i synnerhet mot fortsatta samtal med USA i syfte att påskynda förhandlingarna om TTIP.

Med detta sagt är förslaget inte perfekt. Det finns fortfarande delar av texten som jag inte nödvändigtvis håller med om. Ett exempel är överklagandemekanismen. I vilken utsträckning behöver vi en mekanism för överklaganden? Vilka beslut vill vi överklaga? Finns det många fall med orättvisa domar? Jag är rädd att varenda beslut kommer att överklagas, vilket knappast hjälper varken investerare eller stater.

Det har också varit en hel del snack om den nya ”investeringsdomstolen”. Ärligt talat, ta detta med en nypa salt. Tänk så här: kommer vi att inrätta en permanent domstol för att administrera ett eller två mål per år? Det verkar högst osannolikt, för att inte säga oproportionerligt. Och vem ska betala för det? Jag vet inte hur ivriga EU:s medlemsstater eller USA är att betala för ett helt nytt system, med tanke på de redan finansierar ICSID genom Världsbanken. Eller har kommissionen för avsikt att låta den permanenta förteckningen över de domare utgöra domstolen? Är domstolen helt enkelt en lista? Frågorna är många, så låt oss inte ryckas med för mycket.

Men i slutändan är jag inte orolig. Vi måste komma ihåg att detta är ett förslag för de fortsatta förhandlingarna. Detta är inte den slutliga produkten. Jag är övertygad om att de många frågetecknen kan rätas ut under förhandlingarna. På sätt och vis kan investeringsskyddet bara bli bättre.

The EU’s new and strong investment protection can now only get better

Today the Commission presented its proposal for a new investment protection chapter. This is a good proposal showing that the EU is committed to the rule of law, where neither the US nor EU member states can behave as they wish towards investors. No one is above the law, not even states. It’s a proposal that prevents international trade from becoming the realm of might makes right. So altogether, I’m quite pleased.

The proposal is a clear continuation of Trade Commissioner Malmström’s concept paper from May this year. It focuses on transparency and accountability, without undermining the investors’ protection. The material aspects of investment protection remain strong. The necessary concepts of fair and equitable treatment, denial of justice, breach of due process, discrimination, and abuse of power are all there. In that way, the proposal is a stepping stone towards further negotiations with our trading partners, and especially towards further talks with the US in order to speed up the negotiations for TTIP.

That being said, the proposal is not perfect. There are still elements of the text that I don’t necessarily agree with. One example is the appeal mechanism. To what extent do we actually need an appeal mechanism? Which rulings do we want to appeal? Are there many cases where the rulings are unfair? Since states win most cases, do we want investors to appeal more often? If that is the case, one could think I’d be in favour of such a system, but I wonder if the result is actually one that we want. I’m afraid that every single ruling will be appealed, creating unnecessary burden for both investors and states.

There has also been a lot of talk about the new “investment court”. Honestly, take it with a pinch of salt. Think about it: are we going to set up a permanent court for the administration of a case or two a year? That seems highly unlikely, not to say disproportionate. And who is going to pay for it? I don’t know how eager the EU member states or the US are to chip in, considering they already fund ICSID through the World Bank. Or is the Commission intending to let the permanent list of judges, the roster, constitute the court? Is the court simply a list? The questions are many, so let’s not get carried away here.

But ultimately, and regardless of the flaws of the proposal, I am not worried. We have to remember that this is a proposal for further negotiations. This is not the final product. I’m convinced that the many question marks will be straightened out during the course of the negotiations. In a sense, it can only get better from here.

Historisk WTO-framgång städar bort regelkrångel

I dag hände något historiskt inom den globala handelspolitiken. EU har godkänt och ratifierat WTO:s första handelsavtal sedan handelsorganisationens grundande! Europaparlamentet röstade nämligen i dag ja till avtalet om förenklade handelsprocedurer, det som för det mesta kallas Trade Facilitation Agreement.

Avtalet handlar inte om tullar, även om de flesta associerar handel, och speciellt frihandel, med avskaffande av tullar och kvoter. Men vad ska vi med frihandel till om procedurerna för att faktiskt handla är så komplicerade att det är strunt samma om det finns en tull eller inte? Vissa tullprocedurer är så komplicerade att de i själva verket motsvarar en tull på hela 15 procent. Det är inte rimligt.

Därför är detta avtal otroligt viktigt, både för utvecklade regioner som Europa, men speciellt för utvecklingsländer. Prognoser har visat att företag verksamma i utvecklade länder kommer att kunna minska sina handelskostnader med 12 procent, medan företag verksamma i utvecklingsländerna kan minska kostnaderna med 18 procent. Det är i sammanhanget inga små siffror.

Trots att detta anses vara ett litet avtal är det politiskt viktigt. Det här är första gången i WTO:s historia som alla medlemmar har enats. Det är ett stort steg framåt i den multilaterala frihandelsprocessen som har stått stilla alldeles för länge, och detta avtal kan ge vind i seglena för framtida förhandlingar inom ramen för Doha-rundan.

Konkret kommer avtalet att underlätta och förenkla tullprocedurer genom att upprätta och harmonisera regler för transparens, förtullning, samarbete mellan tulltjänstemännen vid gränsen, hantering av förgängliga och ömtåliga varor, och elektronisk dokumentation och kopior. Dessutom sätts krav på att minimera antalet dokument och steg som företagen måste gå igenom, och att upprätta en one-stop shop där företagen kan överlämna alla relevanta dokument.

Avtalet är en viktig pusselbit för att minska regelkrånglet som ofta sätter stopp för vidare utveckling och handelsutbyte bland WTO:s medlemmar. För om regelkrånglet blir allt för betungande spelar avskaffandet av tullar ingen roll.

Privatisering kan ge vatten till miljoner

Idag röstade vi om en resolution som hette Right 2 Water. Bakom den allmängiltiga och föga kontroversiella titeln dolde sig en lång rad krav och förslag som sammantaget skulle göra tillgången till vatten för några av världens behövande sämre.

Mer än en miljard människor världen över saknar tillgång till rent vatten. De allra flesta människor i världens fattiga länder har inte tillgång till rent, friskt vatten. Bristen på rent vatten bidrar till att cementera fattigdom, sjukdom och för tidig död i dessa länder. Detta trots att vatten inte är en bristvara – tvärtom. Åtminstone inte globalt. Vi använder knappt tio procent av allt vatten som är tillgängligt för konsumtion. Det stora problemet är dålig politik och dåligt utbyggda system för att rena och distribuera vattnet. Till och med en plats som Cherrapunji i Indien, den plats på jorden där det regnar mest, lider av återkommande vattenbrist.

Hela 97 procent av all vattendistribution i fattiga länder förvaltas av offentlig sektor. Det är en stor del i förklaringen varför mer än en miljard människor saknar rent vatten. I några fattiga länder har de styrande vänt sig till privat sektor för att få hjälp, oftast med gott resultat. I fattiga länder där det förekommer privata investeringar i vattensektorn, har fler människor tillgång till vatten än människor i länder där privata investeringar i vattensektorn inte förekommer. Dessutom finns det många exempel där lokala företag hjälpt till att förbättra vattendistributionen. Överlägsen kompetens, bättre incitament och bättre tillgång till kapital är några faktorer som bidrar till att privata distributörer är bättre än offentliga både på att förbättra vattenkvaliteten och bygga ut fördelningen av vatten så att fler människor kan ta del av rent vatten.

Men privatiseringar av vattendistributionen har rört upp starka känslor och mött starkt motstånd. Huvudargumentet för dem som är kritiska till privatiseringar av vattensektorn är att det leder till högre priser för de fattiga som behöver vattnet. I vissa fall är det sant att priserna har gått upp efter att vattensektorn privatiserats; i andra inte. Men priset på vatten för dem som redan är anslutna till vattennätet är inte det vi främst borde fokusera på. Vi borde snarare fokusera på dem som saknar tillgång till vattennätet. Det är generellt de fattigaste i de fattiga länderna. Människor som är fast i fattigdom, som lider och dör för att de inte har tillgång till rent vatten.

Dessa människor köper generellt undermåligt vatten för en kostnad som är tio gånger högre än vatten från det vanliga vattennätet. När priset för vatten för de som redan är anslutna till vattennätet stiger ökar incitamenten att bygga ut vattennäten ytterligare, det blir lönsamt för vattenföretaget att ansluta fler och det frigör kapital för investeringar i vattennätet. Är priserna för vatten lägre än kostnaden för rör blir varje ny kund ett minus i kassaboken vilket innebär att vattendistributören är ovillig att investera i vattennätet. Därför kan ett marginellt högre vattenpris faktiskt leda till att betydligt fler får tillgång till rent vatten.

Det finns ett annat, mindre allvarligt argument de som är kritiska till privatiseringar brukar använda. Eftersom vatten betraktas som en mänsklig rättighet och eftersom vi dör om vi inte dricker måste vattnets fördelning hanteras demokratiskt – det vill säga, förbli i händerna på regeringen och inte överlämnas till privata, vinstdrivande intressen. Här måste vi faktiskt tillåta en viss grad av pragmatism. Tillgång till mat är också en mänsklig rättighet. Människor dör också om de inte äter. Och i länder där livsmedel produceras och distribueras ”demokratiskt” tenderar det att råda brist på både mat och demokrati. Ingen kan på allvar hävda att all mat ska produceras och distribueras av staten. Det är inte så annorlunda med vatten.

Men privatiseringens kritiker har dessvärre haft effekt. Allt färre vattenresurser privatiseras och konsekvensen riskerar att bli att färre människor får tillgång till rent vatten.Det är viktigt att vi har en seriös diskussion om hur vi kan se till att så många som möjligt får tillgång till rent vatten, en diskussion baserad på fakta snarare än på myter och dogmer.

Jag är den förste att erkänna att det finns exempel på privatiseringar som har gått fel. Oftast för att ordentlig tillsyn eller reglering har saknats. Det har helt enkelt inte funnits kompetens för detta i vissa länder. Kontrakt har varit dåligt utformade och budgivningsprocesser slarvigt genomförda. Men vi kan inte förkasta privatiseringar med utgångspunkt i detta. Det är snarare anledning att ha en seriös diskussion om hur vi kan få dem att fungera bättre. För det finns också många bra exempel där privatiseringar faktiskt räddat liv, från länder som Chile, Argentina, Kambodja och Gabon. Och det finns miljoner liv kvar att rädda.

Trots det valde en majoritet av Europaparlamentet att bortse från fakta och istället basera sitt ställningstagande på myter och dogmer som för länge sedan visat sig inte fungera. Faktum är att det bara var vi moderater och kristdemokraterna som röstade emot. S, V, MP och SD röstade för att vatten är en mänsklig rättighet som inte får privatiseras, som ska undantas EU:s inre marknad och alla framtida handelsavtal. Centern och Folkpartiet stod på den rimliga sidan i många av de enskilda omröstningarna, men valde av någon outgrundlig anledning att avstå i slutomröstningen. De borde läsa Fredrik Segerfeldts utmärkta bok “Vatten till salu”. Fredrik har även skrivit många artiklar om detta, bland annat en som den här bloggposten bygger på.