Kategoriarkiv: Handel

Do you dare to challenge me in the #ISDSchallenge?

During the last year, the acronym ISDS, which stands for Investor-to-State Dispute Settlement, has been dubbed the mechanism preventing state’s right to regulate, the mechanism to suck the taxpayer dry and the mechanism that will dismantle democracy. Wow, that does sound very scary. But obviously that’s far from the truth. It’s nothing but myths and lies.

And I’m tired of the anti-TTIPers and anti-ISDSers spreading these myths. I’m tired of the blatant ignorance. I’m fed up from seeing the anti-trade advocates using ISDS as a symbol of the “evil powers” of international trade. In fact, I’m so tired of the ignorance that I’m now presenting to you a challenge. It’s called the #ISDSchallenge. In this challenge, I will single-handedly take on the anti-ISDSers, their arguments and their flawed examples. Because I know, I have the facts on my side.

Because ISDS is not something new. We have around 3 000 investment treaties already, and EU is part to around 1 400 of them. It exists because international agreements such as investment treaties and trade deals aren’t always enforceable in domestic courts. Foreign investment protection does not automatically fall under domestic legal jurisdiction. Therefore, ISDS is a way to make sure the parties honour the agreement. Ever heard of pacta sunt servanda? Guessed so. It’s about strengthening the rule of law, and minimising the risk of expropriation, discrimination and unfair treatment.

And it’s not as if investors win an extortionate number of cases. ISDS has existed since the 1960s, but since then, only about 650 cases have been brought forward. The critics make it seem as if most of these cases end up being quite profitable for the investor. As if an investor simply by filing a claim gets the right to million euros or dollars in compensation. Wow, if that was the case, I’m sure we would have seen more than just 650 cases! But in fact, only 31 per cent of the investors win the case against the state. Bummer for the anti-ISDSers.

The simple truth is that states aren’t above the law, and must, like all citizens respect the law, regardless of whether it is national law, international law or the Universal Charter of Human Rights. Without the investment dispute settlement mechanism, the realm of trade policy and investment policy becomes the lawless environment the anti-globalisation movement is already accusing it to be. It would degrade into “might is right”, where powerful leaders and states can act according to their own whims.

Because we can’t keep on arguing that ISDS is “not bad”. How do you win that debate?! We have to start showing how ISDS is good! We have to stop cowering, and expose their real reasons for their opposition. Because the defence of the rule of law deserves more than the last couple of months’ cowardly and half-hearted defence.

So what is the #ISDSchallenge? Well, I’m not only going to tell the anti-ISDSers that they’re wrong, and explain why they’re wrong. That’s too simple. But, for every case that the anti-ISDSers present, that supposedly is a sign of evil corporations undermining our democracy, I’ll give them two cases in return that clearly show the need for ISDS. A quid pro quo squared, so to speak.

Mina ändringsförslag om miljö och hälsa i frihandelsavtalet med USA

Jag har nu lagt ändringsförslag om miljö- folkhälso- och livsmedelsaspekterna i frihandelsavtalet med USA, TTIP. Handelsutskottet, där jag är vice gruppledare för EPP-gruppen, håller nu på att skriva en resolution om förhandlingarna. 13 andra utskott har bett om att skriva yttrande till resolutionen, inklusive miljöutskottet, där jag är också sitter.

Redan tidigt när arbetet med detta yttrande började var jag tydlig med att påpeka för utskottet och min grupp att ett kommande frihandelsavtal med USA inte kommer att sänka våra standarder inom miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och att vi därför måste se till möjligheterna med ett avtal. EU och USA är världsledande i dessa områden, och det finns ingen större anledning att vara orolig. Däremot är detta en otrolig chans att se till att vi faktiskt hittar gemensamma standarder som resten av världen vill efterleva.

För om vi kommer överens med USA att vi tillsammans ska se till att minska antibiotikaanvändningen, att ha liknande miljökrav, eller att harmonisera våra godkännandeprocesser för läkemedel, så kommer resten av världen vara tvungna att följa efter. Dessutom är det viktigt att vi ser till att TTIP innehåller ett stark investeringsskydd, ISDS. Detta behövs för att skydda investeringar i förnyelsebar energi.

EU är världens största ekonomi, och USA är världens näst största ekonomi. Tillsammans står vi för två tredjedelar av världens BNP. Det är så här ekonomisk styrka gör skillnad för miljön. Det är precis detta som mina ändringsförslag syftar till. Här kan du läsa alla mina ändringsförslag: FJELLNER amds ENVI TTIP

Brev till Malmström om säljakten: Blir ”skjut och gräv” lag?!

Återigen har den svenska säljakten kommit upp på agendan. Det kan tyckas vara en liten fråga. Men den är principiellt viktig då EU faktiskt inte har rätt att reglera jakt med hänvisning till vilda djurs välfärd. EU:s sätt att hantera frågan riskerar nu att ge helt perversa konsekvenser, nämligen att vi i Sverige fortsätter jaga säl men tvingas förbjuda att sälarna tas tillvara. Låter det snurrigt? Ja, och det är det. Jag skickade därför ett brev till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och förklarade hur dumt det är och att EU-kommissionen nu måste lösa problemet det ger för jägare och fiskare. Här kan du läsa mitt brev till Malmström: CF brev till CM om säljakt

Fransk fiskeprotektionism kan stoppa sänkta tullar för Filippinerna

Filippinerna ansökte för en tid sedan om att få allmänna tullförmåner (GSP Plus), dvs lägre tullar på stora delar av sin export till EU. Det här är något som står mig nära, då jag för ett par år sedan var jag Europaparlamentets ansvarige för reformen av just den lagstiftning, Generalised Scheme of Preferences (GSP), som trädde i kraft efter årsskiftet. Utvecklingsländer kan nu ansöka om att få slopade tullar genom GSP Plus om de samtidigt skriver under ett bindande avtal om att implementera 27 FN-konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter och miljöstandarder.

Men att Filippinerna nu kan få lägre tullar på deras export till EU anser franska, spanska och polska ledamöter vara problematiskt, då landet nyligen fått en varning för ohållbart fiskeri (illegal, unregulated and unreported fishing, IUU). Troligtvis har deras motstånd mot lägre tullar inget med fiskets hållbarhet att göra, utan mer om att franska och spanska fiskare får hårdare konkurrens när filippinsk fisk kan importeras billigare till EU. I vilket fall hävdar de att landet inte förtjänar tullförmåner.

Deras resonemang är helt baserat på sunkig protektionism. Men dessutom är kritiken totalt missriktad och kontraproduktiv. För när de väl fått tullfritt tillträde till den europeiska marknaden måste länderna regelbundet visa för EU-kommissionen att de stegvis gör ansträngningar för att leva upp till FN-konventionerna. Dessutom missar de att GSP Plus inte är en belöning, utan ett incitament att ytterligare implementera de 27 konventionerna. Systemet är därmed ett vackert samspel mellan handel, mänskliga rättigheter och utveckling. Det ger en chans ut ur fattigdom och hunger. Det är med andra ord ett system som vi borde vara mycket stolta över.

Men trots detta kommer nu några ledamöter i utskottet, påhejade av ledamöter av fiskeriutskottet, skriva en resolution som motsätter sig EU-kommissionens planer. Det som dessa ledamöter och delegationer ignorerar är det faktum att Filippinerna uppfyller kriterierna för GSP+, och att fiskerifrågor inte ingår i dessa kriterier. Därmed skulle ett bestridande mot denna delegerade akt baserad på denna politiska, och protektionistiska, hållning vara olaglig. Men värst av all gör ett bestridande att vi missar chansen att leda landet mot bättre respekt mot mänskliga rättigheter.

Denna resolution kommer nu att presenteras senast den 24 november. Den 26 november kommer jag att hålla i ett möte, en såkallad Monitoring Group, för att diskutera Filippinernas ansökan, där handelsutskottets ledamöter, Kommissionen och Filippinernas vice handelsminister kommer att delta. För det här är en otrolig viktig del i Filippinernas utveckling och välstånd, och de tar omröstningen som sker i handelsutskottet den 4 december på stort allvar.

Jag kommer att jobba hårt för att se till att Filippinerna får tullättnaderna. Detta är något som landet behöver, men vi som Europaparlamentariker har också en skyldighet att se till att EU faktiskt följer de lagar som vi gemensamt har stiftat.

ISDS-såpan: en lektion i nationellt egenintresse

Katrine Marcal skriver på Aftonbladets ledarsida att Cecilia Malmström, EU:s nya handelskommissionär, har hamnat i en politisk såpa. Det må vara sant, men det som Marcal inte vill berätta är att detta är en såpa helt ihopdiktad av tyska socialdemokrater. Därmed missar hon den verkliga konflikten om frihandelsavtalet med USA och investeringsskyddet ISDS.

Konflikten som avgör ISDS framtid står inte mellan konspirationsteoretikerna som tror att amerikanska riskkapitalister vill stämma svenska kommuner på miljardbelopp och frihandelsvännerna som menar att även stater måste respektera grundläggande rättsprinciper. Det är framför allt en konflikt mellan gamla medlemsstater, som Tyskland, som redan har investeringsavtal och nyare som inte har det, som därför vill att EU förhandlar avtal.

EU förhandlar sedan 2009 alla handels- och investeringsavtal som medlemsstaterna ingår för att skapa en gemensam investeringspolitik med en enhetlig spelplan. Problemet är bara att då blir länder som Tyskland av med den konstgjorda komparativa fördelen att de redan har närmare 120 investeringsavtal med investeringsskydd, medan länder som Polen och Portugal har mindre än hälften så många.

Detta är tyska socialdemokrater fullt medvetna om. De vill, likt den nya industripolitiken som kan skönjas inom andra handelsområden, hitta sätt att värna just tysk industri och tyska företag. Att de medlemsländer som redan har ISDS i sina bilaterala investeringsavtal har att tjäna på att de har ensamrätt till ett system är klassiskt nationellt egenintresse.

Men det finns ytterligare en dimension av detta, en som de är ännu tystare om. Det är det faktum att just de problem som kritikerna pekar på, att investerare för lättvindigt kan kräva skadestånd för ändrade lagar som syftar till att värna om samhällets intresse, kommer att lämnas orörda. De luddiga definitioner som leder till denna möjlighet kommer att finnas kvar. Den nya klausulen, däremot, erbjuder skarpare definitioner, mer transparens och tydligare regler för vad som kan räknas som diskriminering. Men det vill tyska socialdemokrater inte ändra på. Detta för att möjliggöra för tyska företag att fortsätta stämma utomeuropeiska länder när de vill införa hårdare lagstiftning.

Att Cecilia Malmström är mån om att se till att frihandelsavtalet med USA innehåller ISDS är därför inte konstigt. Att fortsätta arbeta för en gemensam handels- och investeringspolitik är kärnan i hennes arbete som handelskommissionär. Men att som Marcal påstå att hon inte längre har ansvar för ISDS, utan att viceordförande Frans Timmermans har fått ansvar för frågan, är även det att falla för tyska socialdemokraters inre önskan. Varje kommissionär har minst en viceordförande som chef, för att skapa en mer samordnad kommission som lyssnar på EU:s medlemsländer. För till syvenes og sist är det EU:s medlemsländer som bestämmer om ISDS ska vara med eller inte.

Som så ofta i handelspolitik är det värnande av gamla privilegier och nationellt egenintresse som står i vägen för nya och moderna avtal. De flesta börjar se igenom det spelet. Men det har Aftonbladet ännu inte gjort. De köper hellre hela paketet och kampanjar gärna för tyska socialdemokrater.