Christofer Fjellner

Ett steg närmare en ny, gränsöverskridande, spelpolitik

Europaparlamentet röstade i går om kommissionens grönbok om onlinespel. Det är Europaparlamentets åsikt om hur vi anser att onlinspelmarknaden bör regleras inom

EU. I sig är detta inte lagstiftning, utan det är uttryck för vad parlamentet vill att Kommissionen skall göra. Grönböcker är vanligtvis det första steget i en lagstiftningsprocess. Parlamentets åsikt om grönböcker väger ofta tungt och är en mycket viktig del av processen.  Orsaken till detta är att parlamentet är den enda folkvalda instansen.  

Arbetet har pågått under mer än ett halvår, med debatter först i utskottet för den inre marknaden och sen i hela parlamentet. Redan i första läget lades en rad ändringsförslag där jag var en av dem som var de mest aktiva.

Nu när vi kan summera arbetet kan vi dra följande slutsatser:

Internetspel är till sin natur gränsöverskridande och behöver därför ett europeiskt svar. Dagens omröstning innebär därför ett välkommet skifte i EUs syn på spelmarknaden. Europaparlamentet begär nu för första gången dels europeisk lagstiftning i en rad frågor för den europeiska spelmarknaden, dels att kommissionen tar i med hårdhandskarna mot medlemsstater som inte reformerar sin spellagstiftning

Europaparlamentet var i dag ovanligt tydligt i vad vi förväntar oss av kommissionen på spelområdet. Vi parlamentariker förväntar oss europeiska minimistandarder för skydd av dem som spelar på internet. Oavsett varifrån i Europa ett bolag erbjuder sina tjänster ska konsumentskyddet stå i fokus. Det ska inte gå att gömma sig bakom att vissa länder inte har reglerat frågan. Medlemsstaternas motstånd mot detta är oacceptabelt eftersom det går ut över medborgarna. Finansministrars beroende av intäkter från statsintäkter från spel får inte stå i vägen för kampen mot spelberoende. Det viktiga är inte statsinkomster utan konsumentskydd

EU har länge hotat stämma ett antal medlemsstater för att de upprätthåller olagliga regleringar eller spelmonopol och därmed utestänger seriösa aktörer från andra EU-länder. Europaparlamentet kräver nu att kommissionen nya tag och tar länder som inte reformerar till EG-domstolen.

Kommissionär Barnier, som ansvarar för frågan, var i gårdagens debatt tydlig med att han förstår parlamentets krav på lagstiftning  och utlovar en europeisk lagstiftning  för bland annat  för spelskydd. Han har också sagt att han kommer att tvinga medlesstater till sammarbete och att han kommer att använda hårdhandskarna mot de länder som inte följer de regler för den inre marknaden som trots allt redan finns kring spel. Det kommer också att gå fort, han lovade att återkomma med ett förslag reda i mitten på nästa år.

Detta bör verkligen vara en väckarklocka för Sverige, som är ett av de få länder som EU har att stämma men som hittills inte tagit hotet på allvar och inlett reformer. Sverige pressas nu mellan riksdagens önskan om reformer och av EU som kommer att tvinga oss att göra nödvändiga reformer.

Danmark, Grekland, Spanien och Frankrike har tagit till sig av kritiken från Bryssel och bestämt sig för att avskaffa sina spelmonopol. Att EU nu skruvar upp tonen, både genom att utlova med ny lagstiftning och hotar nya stämningar, isolerar Sverige och andra länder som försöker hävda att spelpolitik är en nationell fråga. 

Jag är glad och välkomnar resultatet i voteringen. Under många år har jag hoppats att EU ska bryta den låsning kring spel som Sverige haft, och nu har det till slut skett. Nu går det inte längre att låtsas som om det är en nationell fråga. För länge har medborgarnas bästa fått stå tillbaka för statsinkomsternas bästa. Vi får hoppas att politikerna hemma förstår allvaret, och gör en reform som skapar en rimlig spellagstiftning innan dess att de av EU tvingas att lappa och laga det vi har i dag.

Kortfattat:

– EU tar i och med Grönboken, för första gången, en tydlig roll i den europeiska spellagstiftningen. Tydligast görs detta när parlamentet kräver ramdirektiv. Spel har mer och mer blivit en europeisk fråga, något som verkligen gäller onlinespelen eftersom de till sin natur är gränsöverskrivande.

– Detta innebär att Sverige måste agera och se över sin spellagstiftning. Bland det som antogs av Parlamentet finns tydliga skrivelser om att de stämningar som finns mot flera länder, bland dem Sverige, måste skyndas på. Sverige befinner sig nu i ett läge där de förr eller senare hamnar inför rätta.

– I EU finns en växande insikt om att spel mer och mer används som en finansieringskälla för staterna än som undantag som används för att skydda europeiska  konsumenter och potentiella spelmissbrukare. Därför måste Kommissionen ta sitt ansvar och se till att vi får både lagstiftning som fyller sitt syfte, och att se till att den lagstiftningen

– Parlamentet har också begärt att det skall skapas en rad europeiska standarder för att täcka upp de hål och brister i skydd för befolkningarna som uppstått. Parallellt med detta vill parlamentet också att de överträdelseprocesser som domstolen driver skall skyndas på. Som svensk parlamentariker blir detta genant eftersom Sverige är ett av de länder som gjort att EU nu kommer att skapa europeiska regler.

Mitt anförande i plenum hittar du .

2 kommentarer

  1. Pingback: Anonym

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *