Christofer Fjellner

EU borde stöjda övergången till nya svaveldirektivet

Jag har i veckan skrivit till Siim Kallas, kommissionär med ansvar för transportfrågor, tillsammans med två finska ledamöter i Europaparlamentet. Brevet kan du läsa här. Anledningen är att vi tycker att EU borde stödja norra Europa i övergången till de hårda kraven i det nya EU-direktivet om svavel i marina bränslen.

Jag har tidigare lyft frågan om det nya direktivet för svavel i marina bränslen bland annat här och här . I Finland har direktivet skapat stor debatt, men i Sverige har vi konstigt nog inte hört så mycket om det. Trots att vi drabbas lika hårt som Finland.

Som ansvarig för behandlingen av direktivet i Europaparlamentets största partigrupp EPP tvingades jag konstatera att Sverige har sig själv att skylla. I samband med beslutet begärde Sverige och de andra Östersjöländerna, trots att vi redan har världens hårdaste regler för svavelutsläpp från sjöfarten, att få införa ett särskilt svavelskyddsområde med 35 gånger hårdare krav än den globala standarden redan 2015. EU kunde inte göra annat än att implementera det medlemsstaterna redan hade kommit överens om i den internationella sjöfartsorganisationen IMO.

Kostnaden för det nya direktivet beräknas till mellan 12-28 miljarder. I Finland har jobb redan gått förlorade som en direkt följd av beslutet. Risken är stor att även svenska jobb kommer att gå förlorade.

Jag tycker därför att EU borde stödja norra Europa i övergången till de hårda kraven, genom att omfördela medel som redan finns tillgängliga för sjöfartssatsningar och genom finansiering från det transeuropeiska transportnätverket. Det skulle minska risken att industrier tvingas lägga ner eller att transporter flyttar från fartyg till lastbilar, med ökade koldioxidutsläpp som följd.

Hörde att även centern från början tänkt skriva under brevet till kommissionen. Trist att det inte blev så. Jag hoppas att det inte var något politiskt och att de ser problemen som uppstår av de hårdare reglerna i norra Europa.

zp8497586rq