Christofer Fjellner

Förhandlingarna om fiskepolitiken går i stå

För några månader sedan röstade Europaparlamentet igenom en genomgripande reform av den gemensamma fiskepolitiken. EU:s fiskepolitik har varit katastrofal under en längre tid. Utan en rejäl kursomläggning är risken stor att stora delar av de Europas fiskbestånd kollapsar. Därför var det glädjande att reformen hade brett stöd i Parlamentet.

Nu har förhandlingarna med Rådet inletts och mitt intryck är att förhandlingarna inte går framåt som vi hade hoppats. Irländarna är otåliga och vill skynda på för att få till stånd en uppgörelse, men samtidigt har man inte lyckats få tillräckligt många länder att ge upp den sunkiga position Rådet intagit. Särskilt oroväckande är att Rådet inte har rört sig tillräckligt i några av de viktigaste delarna, som utkastförbudet. Rådet kräver svepande undantag som i praktiken skulle sätta utkastförbudet ur spel.

Allt för stora undantag får dessutom negativ inverkan på fiskekvoterna. Istället för att fiskekvoterna ökar i takt med att bestånden återhämtar sig riskerar allt för stora undantag i utkastförbudet att leda till att fiskekvoterna minskar, eftersom bestånden inte återhämtar sig och osäkerheten ökar. Det vore mycket olyckligt. I värsta fall kan det underminera fiskepolitikens trovärdighet. En sådan utveckling tjänar ingen på.

Det finns en blockerande minoritet i Rådet av fiskeländer som motsätter sig en hållbar fiskepolitik och som minskar Rådets manöverutrymme. Sverige och andra länder måste trycka på för att fler länder ska ställa sig bakom en verklig reform.

Sverige bör dessutom redan nu tänka på en plan b. I sommar tar Litauen över ordförandeskapet i EU. Det finns farhågor att litauerna inte kommer att lägga tillräcklig energi på fiskefrågorna. Här kan Sverige göra skillnad genom att lobba för att fiskepolitiken ska komma högre upp på det litauiska ordförandeskapets dagordning.

zp8497586rq