Christofer Fjellner

Slår hål på Greenpeaces myter om skogen

Idag har Greenpeace och andra NGOs fått fritt spelrum om skogen i SvD med anledning av förra veckans beslut om hur EU:s medlemsländer ska bokföra utsläpp och upptag av koldioxid vid skogsbruk (LULUCF). Tyvärr ger artikeln en gravt missvisande bild – jag vet för jag var drivande i frågan i Europaparlamentet. En rad fakta har utelämnats och missvisande påståenden får stå helt oemotsagda, med resultatet att det svenska skogsbruket och vi ledamöter i Europaparlamentet som fattade beslut i frågan felaktigt utmålas som klimatbovar. Låt mig därför ta tillfället i akt att slå hål på några av myterna som artikeln ger uttryck för.

I artikeln påstås det att Sverige under de senaste sju åren har huggit ner lika mycket skog som under hela 1990-talet. Till att börja med är det inte särskilt anmärkningsvärt att man under en given sjuårsperiod hugger ner lika mycket skog som man gör under given tioårsperiod. Vidare står det ingenting i artikeln om att Sverige under de senaste hundra åren genom ett aktivt och hållbart skogsbruk fördubblat sitt virkesförråd. Inte heller står det något om Naturvårdsverkets statistik som visar att den totala skogsarealen har ökat varje år sedan 1926, med ett enda undantag. År 2005 översteg avverkningen tillväxten med 2,62 miljoner kubikmeter. Anledningen? Orkanen Gudrun som i januari 2005 stormfällde ungefär 75 miljoner kubikmeter skog i Götaland. Det motsvarar en årsavverkning och upptas i statistiken för 2005. Två miljoner kubikmeter låter mycket, men ett normalår överstiger tillväxten avverkningen med ungefär 30 miljoner kubikmeter.

Vad betyder då detta? Jo, att den svenska skogen växer och binder allt mer koldioxid. Det leder oss in på en annan punkt i artikeln, nämligen Greenpeace påstående att skogen bär på en så kallad kolskuld och att det svenska aktiva skogsbruket bör betraktas som en klimatbov. Visst är det så att koldioxid frigörs när skog avverkas och om avverkningen är högre än tillväxten blir skogen en nettoutsläppare. Men det är som jag visar ovan inte fallet, utan den svenska skogen utgör ett betydande kolförråd. Skogen absorberar över 80 procent av Sveriges totala utsläpp.

Greenpeace och andra miljöorganisationer försöker också göra gällande att det svenska aktiva skogsbruket sätter käppar i hjulet för våra klimatåtaganden under Parisavtalet. Enligt dem går det inte att rättfärdiga avverkning med återplantering av skog, eftersom det tar 50 år för ett träd att växa upp. Men den växande kolsänkan visar något annat. Träd som växer tar upp luftens koldioxid och använder den till växande rötter, stammar och grenar. Träd som däremot inte växer har inte samma klimatnytta. Det är alltså bättre för miljön att aktivt bruka sin skog.

Givetvis går det i artikeln också att läsa om den fiktiva konflikten kring bioenergi och biobränsle, med det tillhörande påståendet att hela träd används till att framställa energi och bränsle. Det finns förvisso fattiga länder som fortfarande eldar med trä, men majoriteten av jordens biomassa går till skogsindustrin där den mest ädla detaljen – timmer –  används till att göra precis det som artikeln eftersöker: trähus och andra produkter med lång livslängd. Dessutom består underlaget för papper av massaved, som kommer från gallringar och inte slutavvkerningen. Vidare kommer bioenergi från så kallat grot, grenar och toppar, som betraktas som tredje klassens material efter timmer och massaved. Det är alltså felaktigt att bunta ihop virke, papper och bioenergi och göra sken av de härstammar från samma delar av ett träd.

Det har länge funnits en konsensus kring den svenska linjen för skogen, så också bland de svenska miljöorganisationerna. Fakta talar för klimatnyttan av ett aktivt skogsbruk. Därför är det oroväckande och missklädsamt att organisationer som säger sig värna miljön nu sprider alternativ fakta och försöker sätta käppar i hjulen för det svenska skogsbrukets klimatnytta och användningen av skogens biomassa.

Det är bara det fossila som gynnas av detta – det kan väl ändå inte vara miljöorganisationernas önskan?

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *