Christofer Fjellner

Stoppa sossarnas EU-skatter

Under förevändningen att sätta dit skattesmitare säljer socialdemokraterna ut det svenska självbestämmandet över skattepolitiken. I en omröstningen i Europaparlamentet i dag stödde Socialdemokraterna förslag som om de blir verklighet skulle få mycket långtgående konsekvenser för vår rätt att bestämma över vår egen skattepolitik. På hemmaplan säger Stefan Löfven ofta att Sossarna är emot EU-skatter, större EU-budget eller att beslut om arbetsmarknads- och socialpolitik tas i Bryssel. Men där frågorna avgörs, i Europaparlamentet, visar Socialdemokraterna prov på en frapperande principlöshet och röstar antingen för sådana förslag eller så förmår de inte ta ställning.

Efter avslöjandet av de så kallade Panamadokumenten – som visar hur privatpersoner och företag gömt sina tillgångar i skatteparadis – satte Europaparlamentet upp ett tillfälligt utskott med uppgiften att undersöka hur medlemsstaterna kan arbeta för att stävja skatteflykt. Men de rekommendationer som arbetet nu har utmynnat i och som Europaparlamentet tog ställning till handlar om långt mer än att hindra skatteflykt. Det är långtgående och radikala förslag som innebär att Sveriges till stora delar skulle behöva ge upp sin egen skattepolitik. Detta är socialdemokraterna såklart mycket väl medvetna om, men det är uppenbarligen så att ändamålet helgar medlen och kortsiktiga politiska poänger tillåts trumfa principiella frågor om maktdelningen mellan EU och medlemsstaterna.

Socialdemokraterna och en majoritet i Europaparlamentet har nämligen ställt sig bakom rekommendationer som säger att EU-kommission ska arbeta för ambitiösa reformer inom skattepolitiken, som i dag bestäms av medlemsstaterna själva. Bland annat föreslås att den enhällighet som i dag krävs i rådet för att fatta beslut om skattepolitiken ska upphävas och ersättas med krav på kvalificerad majoritet. I klartext betyder det att andra länder kommer att kunna köra över Sverige i de här frågorna. Då spelar det mindre roll att andra förslag om att medlemsstaterna inte ska tillåtas ha olika skattenivåer för att unvdika skattekonkurrens och en gemensam miniminivå för bolagsskatt inte fick stöd. Medlemsstaterna kommer ändå att kunna besluta om sådant I EU i framtiden med kvalificerad majoritet. Som tur var antogs inte det allra mest hårresande förslaget som uppmanar medlemsstaterna att anta lagar som leder till konfiskering av inkomster som inte är bevisat beskattade. Alla inkomster som inte kan bevisas vara beskattade ska anses som svarta och därmed beslagtas. Noteras ska dock att sossarna inte förmådde ta ställning utan lade ner sina roster i den här frågan. I det ansvariga utskottet röstade partiet till och med för förslaget.

Det är dock inte första gången som Socialdemokraterna har svårt att dra gränser för vad EU ska göra eller inte göra. I Europaparlamentet har de vid flera tidigare tillfällen inte förmått ta ställning till om EU ska få beskattningsrätt. Det borde vara självklart för alla svenskar att EU inte ska ha det. Vidare har de tidigare stött förslag som innebär att EU:s medlemsstater ska kompromissa och gemensamt fatta beslut i andra frågor som utformas bäst av medlemsstaterna själva.

Socialdemokraterna har i närtid varit drivande i frågan om den sociala pelaren och stod värd för det sociala toppmötet tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Det finns starka krafter inte minst bland Socialdemokraternas europeiska vänner som önskar och arbetar intensivt för att den sociala pelaren ska bli verklighet och att EU:s medlemsstater tillsammans ska bestämma om allt från anställningsvillkor till  föräldraledighet. Också i frågan om utstationeringsdirektivet, som reglerar villkoren för arbetstagare som jobbar i ett annat land än de är anställda i, har Socialdemokraterna fört en politik som innebär att den svenska arbetsmarknadsmodellen urholkas och att EU riskerar att få ökat inflytande på bekostnad av arbetsmarknadens parter.

EU har ingen egen vilja, det är inte en aktör som fattar beslut på egen hand.  EU:s politiska inriktning beror på vilka beslut som medlemsstaterna och de folkvalda i Europaparlamentet kommer överens om. I kölvattnet av britternas beslut att lämna EU pågår en livlig debatt om Europas framtid och vilket slags EU vi vill ha i framtiden. Att Socialdemokraterna mitt i den pågående debatten väljer att stödja förslag som på ett genomgripande sätt flyttar rätten att bestämma över skattepolitiken är milt sagt märkligt. Det är inte bara kortsiktigt att låta den egna dagspolitiska agendan få dominera fundamentala principiella frågor om Europasamarbetet. Det finns många andra betydligt viktigare frågor som Sverige och EU borde lägga sitt krut på, som hur konkurrenskraften ska stärkas, tillväxten bli större och jobben fler, för att bara ge några få tydliga exempel.

Det kan tyckas ironiskt att självbestämmandet över skatte-, arbetsmarknads- och socialpolitiken säljs ut av en företrädare för ett parti som leds av en tidigare fackbas, som tar alla tillfällen i akt att tala om den svenska modellen och hur den ska utvecklas. Men det är ett faktum och alla som värnar det svenska självbestämmandet i välfärdsfrågor har anledning att vara oroade.

0 kommentarer

Svara

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *